Sunday, September 30, 2007

Pasagad lag sulat!


Mga kombinasyon sa pulong nga way ayo (dobleng double)
E.S. GODIN
Budaya 1, Marso 2003


Gikan sa mga manuskrito nga akong nabasa ug naeditan, nakakolekta akog kombinasyon sa mga pulong nga sa akong tan-aw dili maayong pagkagamit ug matawag ganing walay hinungdan. Mga linya nga lagmit bunga sa kadanghag ug pagpasagad.

Matag kaagi ko niining matanga sa mga pulong, mahinumdom ko sa kasinatian sa usa ka bag-ong magtatampo nga maoy nakuhaan niining gigamit kong ulohan ning sinulat. Ang maong batan-on personal mitunol sa iyang sinulat nga sugilanon sa editor.

Human ikatunol ang pinanggang sugilanon, kay hapit duha ka semana god intawon niyang gitukawan, giingnan siya sa talahorong editor nga ibilin lang ang iyang tampo sanglit dili pa man kini matagad dayon.

Tuod man, human sa pila ka adlaw, mahinamong mibalik ang bag-ong magtatampo.
"Ikaw ba kadto si Mr. Bag-ong Magsusulat?" sukot sa tigulang editor dayong hiling sa nagtampuog nga mga tampo ug unya mihulbot og usa. Gitamdan niini ang sinulat sa makadiyot.
"Bida, pasagad ka man lag sulat!" naglingo-lingo ang editor. Ang batan-ong magsusulat lupig pay nahagsaag usa ka bulig lubi sa iyang nabati. Miawop ang tanan niyang kadasig.

"Nanagsibaw ang mananoyng awit sa kalanggaman ning sayong kabuntagon..." kusog nga gibasa sa metikulosong editor ang usa ka bahin sa sinulat. "Pataka ka man lang..." mipuno pa ang estriktong tigulang. "Mananoy unya nagsibaw?" mianam kainggit ang tingog sa editor.

"Mananoy gani, Do, dili gyod na magsibaw... unsa goy nanoy...? Ang sibaw naghulagway (connotation) og kalangas samtang ang nanoy naghulagway og maluming huni..." miesplikar na gayod ang editor.

Ang batan-ong magsusulat wa intawon makalihok. Mibatang sa iyang gilingkoran, morag nakalimot pagginhawa.

Tinuod, dunay daghang pulong dili maayong pagkagamit. Dili usab sayop ang pagkagamit apan maila gayod ang dili maayong epekto.

Dinasig niadtong kasinatian sa batan-ong magtatampo (nga tungod sa iyang labihang pag-amping sukad makalamoyg tagam, nahimo usang editor sa paghubad-hubad sa panahon), nabatasan ko ang paglista sa mga han-ay sa pulong nga dili maayo pagkagamit; daw wala hinuktoki sa danghag nga tagsulat o kaha gituohan niyang makatabang sa iyang gisulat.

Ania ang natigom sa akong listahan:

1.) Yawan-on niyang paglugos
Dili na tingali kinahanglang tukion pag nganong nangil-ad kining pagkaminyoa sa duha ka pulong. Duna ba goy lugos nga dili yawan-on? Wala, di ba? Natural nga yawan-on ang paglugos. Busa ang pagpares sa maong duha ka pulong walay pulos, wa makatabang, hinunoa, naghimo niining kataw-anan.

2.) Kurbadong sanggot
3.) Tunog sa bagting
4.) Laparong tualya
5.) Buho sa lungag

Mao gihapon ning pagkabuyaha sa mga pulong, di ba? Dobleng double gyod. May sanggot bang dili kurbado? Mistil pa bang ingnong tunog sa bagting nga nasayod na man tang ang bagting usa ka tunog ug ang tualya lapad kay wala may tualyang lignin (gawas kon may motuyog himo sa ingon)? Hinuon, duna may lungag sa buho (vice versa) apan kon ang gipasabot usa lang ka lungag, nan, usa na ka dakong sayop kay ang maong han-ay nagpasabot mag duha ka lungag o buho.

6.) Mipungko sa pagyaka
Dugay kong naghinuktok niini. Unsa man gayoy kahimtang sa tawo nga gihulagway niining mga pulonga? Ang mipungko, lingkod apan ang sampot wa magtugkad sa yuta (ground), lahi sa yaka nga pinatuyangan ang kabug-at sa sampot nga modapat sa yuta o sawog ba. Karon, ma-imagine ba nato kon unsay pagkabutang niining mipungko sa pagyaka?

7.) Nagkasugat ang mga mata
Magkasugat ba ang mga mata? Tingali dili maayo, mas haom kon ingnon: nagkasugat ang panan-aw...

8.) Dili matukib sa kalipay ang iyang gibati
9.) Buntagong huyuhoy sa kabuntagon
10.) Langit sa kalipay

Sus, tan-awa rag dili na ba ni pasagad. Hinuon, natural kaayo sa tanang binuhat nga mahiagom sa kabalingag. Sipyat ganing kabaw! Apan kon magdaghan na gani diha sa sinulat, may katarongan na ang editor moingon: "Ah, pasagad ka man lag sulat!"

Saturday, September 29, 2007

Mga Karaang Pulong Binisaya


Mga Karaang Pulong Binisaya
NATALIO B. BACALSO
Bisaya Enero 15, 1964 ug Bisaya Marso 25, 1964


maot — bati, ngil-ad (hypocrite)
berano — ting-init (summer)
kuwaresma — huwaw (famine, drought)
sibay — bahin sa balay alang sa panaghilawas sa magtiayon, (ang sibay gikan sa pinulongang Ininsek— "siii-bay" nga mao ang pakighilawas.)
duma — tradisyon (tradition)
diyandi — arte (art); maoy gigikanan sa pulong 'diyandiyan' nga sa ulahi nahimong dayan-dayan.
salirawan — relikyas (relic)
buslag — karaang Binisaya sa subject
lumponid — libro (book)
berong — prinsipe
berorang — prinsesa
manggikubukuboanon — usa ka tawo nga tigtago sa iyang pagka mao, pagpakita kun pagpatuog dili mao sa iyang pagka tinuoray nga mao siya
manggihumay-humayon — usa ka tawo nga, sama sa humay, magpasignunot lamang sa dagpi sa huyuhoy; walay baroganan, talawan nga mosupak sa kabubut-on sa uban
bulangog — dapit nga abotanan sa mga sabot-sabot
laguling — dula nga tago-tago-dakop-dakop (hide and seek): pito-pito laguring, siya-siya kumingking
tungki/katungkian — mga kahoy-kahoy sa dagat (sa katunggan); mga kahoy-kahoy nga masiot ug tunokon nga makasabal uyamot ug makaali sa paglakaw; mga kahoy-kahoy nga kinaiyanhong turok kun turok-banwa
palipi — gituyo pagbutang sa tawo silbing ali sa agianan; sabog nga ang palipi mao ang kagingking sa kawayan kun gagmay ba hinuong mga sanga nga tunokon
labat — koral
banghiligan — dapit nga mao ang tinagboan sa bungtod (bukid) ug sa patag.
lungkayab — usa ka gamayng patag sa lungib sa bungtod kun bukid o pangpang nga arang kapasilongan ug katagoan
banhig — trenseras (ambush)
amog — huramentado (amuck); amok (gituohan usang kabilin nato sa kaliwatang Malayo— amoq)
tagutong — depensa (kaniadto, aron pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa mga kaaway nga sabog magagikan sa dagat, ang gihimo sa atong katigulangan mao ang pagtambak sa bahin nga mabaw— tambakan kini nila sa dagkong mga bato aron ang mga sakayan sa kaaway mangasangad ug dili makalahos sa daplin kun piliw. Unya didto sa daplin, sa piliw na gayod, magtumpi silag dagkong mga bato silbing ali nga ginganlan nilag tampulong ug kining tampulong apil na kadtong ilang gitambak sa mabaw nga bahin sa dagat maoy mga panalipod nga ginganlan nilag tagutong. Ang isdang tagutongan, tunokon. Ang iyang mga tunok mao ang iyang depensa, maoy iyang panalipod, hinungdan nga siya ginganlag tagutongan.
tuling — hubog kun makahubog (ang isdang tulingan makahubog kun makalanag hinungdang ginganlag tulingan)
diwanag — inspirasyon, lamdamanPakapin

budaya, kultura (culture) (kinutlo ni Al Caciño sa panulat ni Fil Yburan, kanhi magbabalak, magsisibya ug dramaturgo)

* Mga espeling sa orihinal gipangusab aron pagpahitukma sa Lagda sa Espeling

Mga Pulong Minugna


Mga Pulong Minugna (Coined Words)
Gikan sa Bisaya, gi-reprint sa Budaya 3, Sept. 2003


katinsay, positive
makigumaran,
philosopher
lugaynan, politics
lugaynon,
political
kapulongan,
vocabulary
tanlag,
conscience
tingusbawan, ambition
way kamatayon,
eternal
sugilambong,
novel
lagdasan,
morality
kabyuta, matter
hatodkawat,
telegram
masubtan,
pessimist
hanpik,
sect
anaswagan, evolution

— Uldarico A. Alviola


insumniyalak, wine-induced sleepnessness
teleponokabildo, telephone conversation
kalagpares, soulmate

— Mel M. Allego

matumat, message
busla, proposal
mamat, agenda
kaugdang, decorum
sarang, quorum
buya, project

— Jes B. Tirol

tagohipos, file
dagitungin, electric fan
tapingan, panty
puyohi, brief

Marcelo A. Geocallo

Monday, September 24, 2007

Sambingay btk. (Pa)Sumbingay

SAMBINGAY btk. (PA)SUMBINGAY:
Ang Ebidensiya Gikan sa mga Sinulat ning Bisaya

Ni BENTONG S. ISLES
Bisaya, Mayo 30, 2007

Sa dihang miteks nako si Bay Edgar kabahin sa unsay hustong Binisaya sa "idiom", "sambingay" ba o "sumbingay", wala dayon ko makatubag. Una sa tanan, dugay na kong nagduda kon pulong Binisaya ba gayod ang "sambingay". Ikaduha, bisan unsaon nakog pangitag kalainan sa duha, wala koy mahunahunaang tudling-pulong diin puydeng gamiton ang "sambingay" apan dili ang "sumbingay", o ang bali niini. Hinuon, akong natino nga wala gayod niining duha (sambingay/sumbingay) ang tukmang Binisaya sa "idiom". (Dili si Bay Edgar ang misugyot sa maong Binisaya; may gipatrabaho kaniya ang mga taga Komisyon sa Wikang Filipino.)

Ang kauban ko sa trabaho nga una kong gikasugat niadtong adlawa akong gipangutana, "Unsa goy sambingay, Bay?" Ang tubag: "Sambingay ba? Sumbingay tingali hinuon!"

Husto ko sa akong panagna: ang ordinaryong magtatabi sa atong pinulongan wala makaila sa pulong "sambingay"!

Aron pagtino, nangutana ko unsay iyang pagsabot sa "sumbingay". Miingon siyang may duha kini ka kahulogan: 1.) parabola ("parable"), sama sa "Ang Sumbingay sa Mausikong Anak" (The Parable of the Prodigal Son) ug 2.) pag-ingon sa usa ka butang sa dili direktang paagi, sama sa "Sige lang siyag sumbingay sa dalaga, wala gyod kapanguyab."

Alang sa ordinaryong magtatabi, nga ang buot ipasabot 'walay nasayran sa lainlaing mga bayas ug pagarparay sa mga Bisayista', walay pulong "sambingay".

Ang paggamit sa "sambingay" ug ("pa)sumbingay" sa Bisaya gikan sa Nob. 2, 2005 hangtod niadtong Peb. 28, 2007, baleg 70 ka hulad ug 2,201 ka sugilanon, artikulo, anib ug gula sa mga nobela ug kolum, ug mga Gitikgitik, ang Bisaya mipatik sa pulong "sambingay" sa makaduha lamang, makatulo sa "sumbingay" ug labaw sa 20 alang sa "pasumbingay".

Sa duha ka higayon nga gigamit ang "sambingay", kini nagpasabot og usa ka klase sa literatura, nga mao usab ang nag-unang pagpanudlo sa atong Ginoo. Sa "Panapos" ni Atty. Kilaton niadtong Abril 19, 2006, siya misulat: "...ang iyang [Hesus] mga litok gihanig man sa mga sambingay. Dihang gilutos ug gitaral siya sa mga..." Pagka Hulyo 26 usab sa maong tuig, ang artikulong nag-ulohag "Ang Literaturang Bisaya" (walay ngalan sa tagsulat, apan sa akong paminaw kang Bay Richel) naglakip ning mosunod: "... harito, tigmo ug panultihon, balaybay o sambingay, awit ug balitaw..." diin tataw nga giila isip usa ka klase sa literatura ang sambingay.

Basin kon matental ta, binase niining duha, nga ang "sambingay" mao ang katugbang sa Iningles nga "parable", ania ang gisulat ni G. Javier Tapulado, "Si Padre Sendo", Enero 11, 2006: "pagkamaayo niyang mohubad sa mga pasumbingay nga gitanom sa Ginoo diha sa Bibliya". Hinuon, dili kaayo klaro niini nga ang gipasabot "parable" gayod (mahimong sabton ning maong tudling-pulong ang "pasumbingay" isip "metaphor"). Walay laing tudling-pulong ning maong mga isyu sa Bisaya nga naggamit sa "pasumbingay" sa sentido nga "parable" gayod ug dili mahimong mainterpret isip "metaphor".

PASUMBINGAY btk. SUMBINGAY
Niining puntoha, tataw ang paggamit sa Bisaya sa "pasumbingay" imbes "sumbingay". Gani, ang tulo ka instansiya sa "sumbingay" pulos makit-an sa nobelang "Ang Ugma Walay Pag-abot" ni G. Gremer Chan Reyes (Unang Basahon, Anib 19, Sept. 20, 2006; Unang Basahon, Anib 23, Okt. 18, 2006; ug Ikaduhang Basahon, Anib 11, Peb. 14, 2007).

Sa diksiyonaryong Sinugboanon ni John Wolff (Southeast Asia Program, Cornell University, 1971), iyang gisulat nga ang pagbutang sa PA- atubangan sa "sumbingay" (nga mao gayod ang gamot-pulong) dili makausab sa kahulogan niini. Busa, ang "sumbingay" ug "pasumbingay" managsama lamag kahulogan, ug bisan asa niini puydeng gamiton, agad lang sa magsusulat. Hinuon, kon paunhan pa gyod og laing unanggikit ang "sumbingay" (gawas sa PA-), mopakita gyod kining maong PA- (nga usa ka timailhan nga morag sayop ang analisis ni Wolff nga "sumbingay" ang gamot-pulong -- apan sa lain na pod ning artikulo nako hisgotan). Sa mao gihapong pundok sa mga sinulat, walay instansiya sa "isumbingay" apan dunay "ipasumbingay": "...daghan ang mahimuot kon siya ang mohatag og pakigpulong kay ganahan ang iyang mga sakop sa mensahe nga iyang ipasumbingay..." (Ernesto Dael, "Ang Senior Citizen Organization sa Lower Jasaan", Nob. 30, 2005).

Panapos
Sa mao gihapong diksiyonaryo ni Wolff, iyang gisulat nga nabantayan usab niya ang paggamit sa pulong "sambingay". Apan wala siya maghisgot unsang hut-onga sa katilingban ang naggamit niini. Ang kaugalingon kong alinghuna mao nga ang paggamit ning maong pulong limitado ngadto sa tadhang mga magsusulat, sama nga ang pulong "kitara" gidawat isip usa ka pulong apan gigamit lamang sa pipila ka magsusulat (pangutana sa ordinaryong tawo sa dalan kon nakaila ba siyag "kitara", di ba maghunahuna usa siya).

Apan sayop ang pag-ingong ang "sambingay" mao (o mao lamang) ang tugbang sa Iningles nga "parable". Ang labing rasonableng kongklusyon mao nga ang "sambingay" ug "sumbingay" (o "pasumbingay") lainlaing pagkasulti sa managsamang pulong, sama sa hatagan/tagaan, ensakto/eksakto, ubp. Kini usab ang kongklusyon nga nakab-ot ni Wolff.—

(Ang tagsulat mahimong makontak pinaagi sa bentong.isles@gmail.com ug 09154306745.)

Saturday, September 22, 2007

Ang "Way" ug "Di" Isip Langgikit

Maisip ba nga mga iglalanggikit ang "Way" ug "Di"?

Giuyonan nga ang "way" ug "di" (mga minugbo sa "walay" ug "dili") ilanggikit sa laing mga pulong aron pagtukod sa mga negatibong adhetibo nga tumbas sa iglalanggikit sa Iningles nga "less", "im", "in", "ir" ug "un", "non", "mis".

Pananglitan:
 • waykamatayon (deathless)
 • way-ulaw (shameless)
 • dimahimo (impossible)
 • dimalinis (insanitary)
 • dimatabang (irremediable)
 • diinila (unknown)

Angay Timan-an
Kining paagiha igadapat lamang diha sa pagtukod sa madiliong panghiyas. Sa mga hisgot-hisgot sa tigom (tigom sa Akademiya Sa Dilang Bisaya ang gipasabot), gitin-aw nga ang maong paagi dili mahimo diha sa berbo ug uban pa nga dili mga pulong adhetibo.

Pananglitan:

 • Si Jose dili mokaon nianang prutasa kay maoy dimakaon (unedible) nga prutas.

Sumala sa lagda nga giuyonan sa tanan, ang "way" ug "di" ilanggikit nga dili ulangon sa latib (hyphen). Ang latib moulang lamang sa "way" kon kini ilanggikit sa pulong nga bokal (vowel) ang nag-una.

Ang Lantugi

Ang "way" ug "di" dili mga prefix. Sila mga pulong hingpit nga lahi sa "less", "im", "ir", "in" ug "un" nga dili makabarog. Tungod niini, si Hermosisima nangagpas: "Sa akong paniid, kining pangahasa hayan sulayan pagbabag sa ubang mga makinaadmanon sa Binisaya." Katarongan pa niya, "Kay sumala ugod sa kaulusahon sa atong Binisaya, ang prefix lamang ang igalanggikit sa pulong lintunganay."

Baroganan sa Bisaya

Sa kasamtangan, ang Bisaya mipili sa pag-isip niini nga dili mga iglalanggikit. Sila ugod ("walay" ug "dili") mga pulong hingpit kun lehitimo. Kon may pihigon ta niini sa pag-ila nga kabahin sa mga iglalanggikit, sumala sa gituki sa unahan, motungha na hinuon ang kalibogang opsiyon. Mahitabo nga ang magsulat mohinuktok usa kon unsa to ning pulonga sa Iningles una siya makatino kon unsay tukmang pagsulat niini-- ibulag ba o dili.

Hinuon, tin-aw man usab ang gihatag nilang tamdanan sa pag-ila. Gisugyot na lamang namo nga kadtong publikasyon nga buot mosagop sa nahauna, angayng magtamod gayod sa makanunayong paggamit sumala sa gilatid nga tamdanan.

Timang sa "Tablado"

LITO GO (litogo@usa.net)

Entablado gyod ang ginikanan anang pulonga. Tinuod nga duha na ka pulong apan gihimo nang usa ka pulong sa mga Katsila. Dili kita ang nagsumpay anang mga pulonga kondili gisunod lang na nato. Ang buot ipasabot ana mao nga "moadto sa sinalogan". Nan, kon walay salog ang inyong bantawan. Bulasot ang imong kaingnan.-- Lito

Saturday, September 15, 2007

Lagda sa Espeling

Mga Batakan Sa
Panitik Sa Binisayang Sinugboanon

E. S. GODIN
Associate Editor, Bisaya • Unang gipatik alang sa Pasinati sa Panitik ug Batadila sa Binisaya-Sinugboanon sa MSU-IIT, Iligan City; Peb. 22-23, 2007 tinambayayongan sa Komisyon sa Wikang Filipino ug BATHALAD-Mindanao.
 • Opisyal nga gisagop sa Komisyon Probinsiyal sa Sinugboanong Pinulongan sa Probinsiya sa Sugbo ug giendorso alang sa implementasyon sa MTB-MLE sa DepEd Rehiyon 7.
 • Kining maong Lagda gitamdan usab sa paghikay sa bag-ong mga textbook ug mga Talamdan sa Pagtudlo (Teacher's Guide) sa DepEd alang sa Grade 1, 2 ug 3 sa mother tongue (MT).
Pasiuna

Usa ka siglo na kapin sukad makahimungawong ang mga Bisaya sa kahinungdanon sa estandard nga panitik kun espeling sa pinulongang Binisayang Sinugboanon. Namatikdan kini sa kanhing nanag-unang mga magsusulat dihang migula ang unang mantalaang Binisaya, ang "Ang Suga" (1901) ni Don Vicente Sotto.

Matod ni Sotto, dili tiaw ang gibati nilang kalisod sa pagsulat o pagtitik sa Binisaya kaniadto ("Ang Suga", Vicente Sotto, Bisaya Enero 24, 1931) ug gani, wala nila kalikayi ug wa gyod gani sila magdahom nga naglabi diay ang Kinatsila sa ilang mga sinulat. Ug dayag na lang nga impluwensiyado usab sa Kinatsila ang ilang pagtitik sa mga pulong, gawas pa nga wala pa gayoy makitang konsistensi sa ilang pag-espeling— tatawng way sumbanan nga gisunod. Ang ilang sinulatan kanhi ingon niini: guinicanan, camo, canako, quini (kini), cana, guiadto, guihimo (usahay guijimo) ug ang ‘u’ ug ‘o’ agad lang sa tagsulat.

Unya nanungha ang mingsunod pang mga basahong Binisaya: una ang Bisaya (1930), dayon ang Silaw, Alimyon, ug ang Bag-ong Suga, nga gipatik sa mga Durano sa Danao, ug tingali may uban pa nga sama sa gihapon, managlahi ug wa magkauyon sa espeling nga angay sagopon. Sagad nagabase sa undak kuno sa paglitok. Apan namatud-an nga kining pagbase sa undak o tono sa paglitok dili gayod makakab-ot og kahiusahan (Twa. Artikulo ni Hermosisima, “Ang Samokan Nga O ug U”, Bisaya Aug. 5, 1964; gi-reprint: Budaya Dis. 2003,) nga matod pa niya, "bisan si Padre Cabonce nag-awhag nga kinahanglan pangitaan og usa ka paagi nga magpamasamahon sa pagsulat sa ‘u’ ug ‘o’…."

Sa tinguha nga makabaton og hiniusang tamdanan o aron may maisip na nga standard spelling (sanglit nagpakita sa pagka primitibo pa nato ang padayong paglungtad sa panag-iyahayg titik), gisugdan paglihok ang mga paningkamot. Natukod ang Akademiya sa Dilang Bisaya (AKADABA) kansang nag-unang katuyoan mao gayod ang kasulbaran sa naasoyng suliran. Angay timan-an nga ang naasoyng Akademiya dili kay iya lang sa Bisaya. Sumala sa artikulong “Pagpanumpa Sa Bag-ong Mga Punoan Sa AKADEMIYA SA DILANG BISAYA (Bisaya, Mayo 20, 1964), ang maong pundok gipangulohan nila ni kanhi Pamuno Carlos P. Garcia ug kanhi Bise Presidente Emmanuel Pelaez isip mga patron; samtang ang banggiitang mga editor nga sila si Francisco Candia (sa Bisaya), Diosdado C. Mantalaba, Laurean Unabia (sa Silaw) ubp. maoy nanag-unang mga sakop; ug maoy nanimon sa academic council sila si Mlbn. Tomas V. Hermosisima (sa Bisaya), Mlbn. Napoleon Dejoras, Mlbn. Filomeno C. Kintanar, Mlbn. Fausto Dugenio, Flaviano P. Boquecosa (laing naggikan sa Bisaya), ug Dr. Jesus E. Perpiñan. (Katingalahan nga wala kahisgoti dinhi ang kalambigitan sa taga Alimyon, apan masubay nga ning mga tuiga [sayong bahin sa dekada 60] maoy pagkatukod sa maong magasin ug ang nahimong unang editor, matod pa ni Abel Gallardo, mao si Nazario D. Bas kinsa migawas sa Bisaya aron pangulohan ang bag-ong Binisayang publikasyon. Ug kay lagi si Nazar man ang editor, nan, imposible nga dili siya sakop sa Akademiya.)

Pilay sugilanon, nahigayon ang daghang miting-miting sa mga sakop sa Akademiya matag Sabado sa hapon diin sagad adto sila magpundok sa balay mismo ni Pres. Carlos P. Garcia sa kanhi Bohol Avenue pa sa Quezon City. Tuod man, nalatid nila ang “Lagda Sa Paggamit Sa U ug O” ug tingali daghan pang ubang gramatikanhong kombensiyon. Sa gula sa Bisaya pagka Hulyo 15, 1987, napatik kining maong lagda isip opisyal nga sumbanan sa tanang buot mosulat og Binisaya ilabi na sa motampohay sa Bisaya. Apan kay kini lagda man lang sa paggamit sa “u” ug “o”, maisip nga dili pa gayod hingpit. Ug kay dili pa hingpit, may nagkugi pagpadayon sa nasugdan. Natukod usab ang “Bag-ong Akademiya” nga nagbase na sa Sugbo sa pagpangulo nila ni Atty. Adelino Sitoy, Don Jesus P. Garcia Sr. sa Sun*Star Daily ug Atty. Cesar Kilaton. Nasulat ni Kilaton ang “Binisaya-Sinugbuanon Nga Batadila” nga sa akong tan-aw, pinasikad kun pinahaom da usab sa mga prinsipyo sa lagda sa “u” ug “o” diin gidugang na lang pod niya ang uban sama pananglit sa paggamit sa mga “katingog” o consonants.

Ginamit kining maong mga ladga, gihan-ay ko usab kining maong basahon “Mga Batakan sa Panitik Sa Binisaya-Sinugboanon” (Rules On Cebuano-Visayan Spelling) agig kalangkoban uban ang pipila ka bag-ong nadugang nga sayon maukab kon gikinahanglan ug sayon usab ikatunol sa mga nanginahanglan.

Sa kinupsan, ang spelling system sa Bisaya nga inugba sa Akademiya kanhi gisagop usab sa Silaw, Alimyon, ug nga sumala pa ni Abel Gallardo sa iyang sinulat “Ang Panitik Dili Angay Lalisan Kondili Ayomon Alang Sa Kaayohan Sa Kadaghanan” (Bisaya, Enero 8, 2014), inanay usab nga giimplementar sa Bag-ong Suga sa mga Durano sa Danao, Sugbo gawas pa nga suportado kini sa kadagkoan sa kagamhanan— timailhan nga kining maong sistema dili lang basta Tamdanan (Style Book) sa usa ka magasin kondili usa kini ka kombensiyon nga giyukboan ug gigamit sa tanang mantalaan nga nag-eksist niadtong panahona. Nahitabo lang nga ang Alimyon anam-anam na usab nga misukwahi dihang migawas si Editor Nazario Bas (kay gikuhag balik sa Bisaya isip mao nay editor-in-chief puli kang Candia sa tuig 1966) ug maoy gihulip si Ben Sangalang, nga matod pa, dili kuno tinuod nga magsusulat, apan usa lang ka maghuhubad. Unya, takulahaw lang nahunong ang Silaw ug nawala usab sa sirkulasyon ang Bag-ong Suga ug Alimyon. Nahibilin ang Bisaya nga nagbinugtong na lang pagsagop ug pag-amuma sa maong Lagda Sa Panitik hangtod ning panahona.

Ug ning bag-o lang, dihang napalusot ang DepEd Order No. 74 nga nagmando nga ipagamit na ang lumad nga mga pinulongan (mother tongue) sa mga rehiyon isip medyum sa pagtudlo diha sa mga lawak-saringan, usa ko sa gipatawag isip representante sa Bisaya. Diay, ang DepEd Region 7 nakigtambayayong sa Akademiyang Bisaya (sa Sugbo) nga Akademiyang Bisaya Foundation (ABF) na alang sa pagpangandam sa implementasyon sa D.O. 74 partikular sa gramar ug espeling sa Binisaya. Nahitabo ang gitawag og “Unang Kongreso Sa Binisayang Pinulongan Sa Rehiyon 7” niadtong Abril 14-15, 2011 nga gipahigayon didto sa Pavilion sa DepEd Ecotech Center sa Lahug, Cebu City. Didto ko hisayri nga ang Akademiyang Bisaya Foundation (ABF) mipalig-on sa iyang pagtamod sa spelling system sa Bisaya pinaagi sa usa ka resolusyon nga nagkanayon, “Agreeing that the spelling system of Bisaya Magazine and the Akademiya’s English Cebuano Dictionary will be used but with modifications to accommodate alternative spelling of words.”(Board Resolution No. 5, Nob. 19, 2010)

Ug aron mas mahingpit pa ang tingog sa Akademiyang Bisaya Foundation (ABF), may pipila ka membro nga mingyangungo ngadto sa Hunta Probinsiyal sa Sugbo alang sa katukoran sa usa ka komisyon nga sinabak sa lalawigan. Tuod man, pinaagi sa usa ka ordinansa, nahimugso ang Komisyon Probinsiyal sa Sinugboanong Pinulongan nga maoy mougba sa mga lagda sa pinulongang Sinugboanon. Ug sa makausa pa, sa panagtigom niadtong Mayo 19, 2014, inuyonan sa mayoriya sa mga sakop, ang natukod nga komisyon milig-on sa deklarasyon nga kining maong Lagda sa Panitik maoy sagopon isip opisyal nga tamdanan. (Lagda Sa Panitik Sa Bisaya Gisagop Sa KPSP ug Dep-Ed 7; Bisaya, Hulyo 9, 2014)

Gilaoman nga pinaagi niining nahisgotang mga paninguha ug kalamboan, hingpit nang magkahiusa ang tanan sa pagtitik sa atong Binisaya. Nga mahunong na ang panag-iyahay nga nagdulot og kaguliyang sa espeling.

Salamat niining dakong kahigayonan nga ikapaambit kining mga batakan sa panitik—  ang bunga sa unang mga pagtuon nga gitamod ug gisagop sa magasing Bisaya.
________
* Ang AKADEMIYA SA DILANG BISAYA (AKADABA) gisakpan nila ni kanhi Pamuno Carlos P. Garcia ug kanhi Bise Presidente Emmanuel Pelaez isip mga patron; samtang ang banggiitang mga editor nga sila si Francisco Candia, Diosdado C. Mantalaba, Laurean Unabia ubp. maoy nag-unang mga sakop; ug maoy nanimon sa academic council sila si Mlbn. Tomas V. Hermosisima, Mlbn. Napoleon Dejoras, Mlbn. Filomeno C. Kintanar, Mlbn. Fausto Dugenio, Flaviano P. Boquecosa, ug Dr. Jesus E. Perpiñan. Gisugdan pagtuki sa sayong mga tuig sa dekada 60 apan gimantala ingon nga opisyal nga sumbanan sa tanang buot mosulat og Binisaya ilabi na sa motampohay sa Bisaya niana nang pagka Hulyo 15, 1987. (Pagpanumpa Sa Bag-ong Mga Punoan Sa AKADEMIYA SA DILANG BISAYA, Bis. Mayo 20, 1964)

Batakang Prinsipyo (Core Principle)

Kining maong spelling system nagsandig sa batakang prinsipyo nga gitawag og rootword basing-- nga ang buot ipasabot, kon unsay espeling sa root, kana mao nay basehan (base). Nga ang espeling sa bamotpulong magpabilin gayod sa tanang higayon.

Ug ang pag-ila kun pagdeterminar sa tukmang espeling sa Binisaya nag-agad sa duha ka basehanan-- A (1) pulong lumad ba o; (2) pulong hinulaman (loan word). Human maila kon lumad ba o hinulaman, ilhon na usab kon-- B (1) pulong lintunganay (root word) ba o; (2) pulong linanggikitan (affixed word).

-- root + affixes = right spelling
o kaha...
-- affixed word - affixes = root

Alang sa Lumad nga mga Pulong
Ang lumad nga mga pulong mao ang mga pulong nga nahilakip sa leksikon sa Binisaya-Sinugboanon sa wala pa moabot ang mga Katsila ug ubang langyaw.
Ang "U" ug "O" sa
Mga Pulong Lintunganay (Root Words)
Ang mga pulong lintunganay mao kadtong mga pulong nga wala langgikiti.


1.U' ang gamiton sa una ug sulod nga (mga) silaba sa mga pulong lintunganay, samtang ang ‘o’ anha gamita sa kataposang silaba sa mga pulong lintunganay.
Mga Pananglitan:
Unang Silaba
 • bughat
 • kusi
 • tulo
 • bulan
 • buang
 • buto
 • pulo
 • umagad
 • ugangan
 • ug-og
 • mug-ot
 • gun-ob
 • dugho
 • bugan
 • sud-an
 • tul-an
 • kulang
 • ulan
 • tulon
 • gubat
 • bugti
 • dugnit
 • gusbat
Sulod nga Silaba
 • hapuhap
 • pangutana
 • habuhabo
 • matuod
 • bituon
 • taudtaod
 • sagunson
 • haguka
 • hinuon
 • turutot
 • bukubuko
 • hugunhugon
 • puhunan
Kataposang Silaba
 • pako
 • dako
 • tulo
 • matod
 • nasod
 • lungsod
 • balod
 • gakos
 • sakob
 • barog
 • taob
 • turutot
 • huyuhoy
 • himo
 • panimalos
 • hisgot
Ang patingog nga "I"
2.
Ang "i" gamiton sa tanang lumad nga pulong gawas sa mga pulong "babaye", "pangadye", "dayeg" ug "sikwate".

Mga Pananglitan:
 • bitin
 • hait
 • bituon
 • kanding
 • sigbin
 • iti
 • tagiptip
 • kuting
Ang "U" ug "O" sa
Mga Pulong Linanggikitan (Affixed Word)

3.
Magpabilin ang han-ay sa 'u' ug/o 'o' sa pulong lintunganay diha sa mga pulong linanggikitan, o kon ang mga pulong lintunganay gitapoan na sa mga iglalanggikit.

Mga Pananglitan:
 • himoON -- gikan sa ‘himo’, gisumpotan sa ‘ON
 • himoAN -- gikan sa ‘himo’, gisumpotan sa ‘AN
 • handomANAN -- gikan sa ‘handom’, gisumpotan sa ‘ANAN
 • hALandomON -- gikan sa ‘handom’, gisal-otan sa ‘AL’ ug gisumpotan sa ‘ON
 • sangpotANAN -- gikan sa ‘sangpot’, gisumpotan sa ‘ANAN
 • lungsorANON -- gikan sa ‘lungsod’ (d/r), gisumpotan sa ‘ANON
 • KAbungtorAN -- gikan sa ‘bungtod’ (d/r), gilanggikitan sa ‘KA’ ug gisumpotan sa ‘AN
 • KAlibotAN -- gikan sa ‘libot’, gilanggikitan sa ‘KA’ ug gisumpotan sa ‘AN
 • bULuhatON -- gikan sa ‘buhat’, gisal-otan sa ‘UL’ ug gisumpotan sa ‘ON
 • sULugoON -- gikan sa ‘sugo’, gisal-otan sa ‘UL’ ug gisumpotan sa ‘ON
 • tULunghaAN -- gikan sa ‘tungha’, gisal-otan sa ‘UL’ ug gisumpotan sa ‘AN
 • MAtINahorON -- gikan sa ‘tahod’ (d/r), gilanggikitan sa ‘MA’, gisal-otan sa ‘IN’, ug gisumpotan sa ‘ON
 • tULumanON -- gikan sa ‘tuman’, gisal-otan sa ‘UL’ ug gisumpotan sa ‘ON
(Angay Timan-an: Tungod kay walay tunganggikit (infex) sa Binisaya nga may titik 'O', wala gayoy pulong nga may titik 'O' sa tunga o sulod nga silaba gawas sa mga pulong hinulaman gikan sa Iningles o Kinatsila , ubp. Sa mga pulong lintunganay nga gibalik-balik paglitok nga may titik 'O' sa sulod o tunga nga silaba, kini gi-justify sa haypen pagpasabot nga kana pulong gamot nga gisubli lamang paglitok. Hinungdan usab nga ang pulong 'hunahuna' dili angay haypenan tungod kay dili man pulong gamot ang 'huna'.)

Ang mga patingog (A, E, I, O, U) sa
Mga Pulong Tinapoan (Contracted Word)
4.
Magpabilin usab ang patingog (vowel) sa mga pulong lintunganay diha sa mga pulong tinapoan o hinugtong. (Ang apostrope nga gigamit sa uban timaan sa paghugtong dili na pagagamiton).

Mga Pananglitan:
 • lainlaing dapit (lainlain nga dapit)
 • higanteng baki (higante nga baki)
 • bayleng buntagay
 • kabayong pak-an
 • estudyanteng sipat
 • dakog kaon (dako og kaon)
 • tiking kuwanggol
Mga Silabang Gisubli-subli Paglitok
5-A.
Magpabilin ang 'u' sa unang silabang gisubli paglitok.

Mga Pananglitan:
 • tudlo -- magtutudlo
 • tuon -- magtutuon
 • hukom -- maghuhukom
 • sulat -- magsusulat
 • pulong – magpupulong
 • kuot—mangunguot (mangkukuot)
5-B. Dunay tagsa ka silaba nga gibalik-balik sa usa ka pulong lintunganay. Kini magsunod gihapon sa lagda 1 ug/o 2. Mga pulong sama niini dili gayod angay ulangon og giyon (-).
Mga Pananglitan:
 • lumlom
 • gulgol
 • luglog
 • gutgot
 • bukbok
 • hulhol
 • pukpok
 • sumsom
 • hushos
 • pikpik
 • suksok
 • bungbong
 • hunghong
 • sungsong
 • tuktok
 • luklok
 • subsob
Mga Pulong Gibalik-balik Pagtabi
6-A.
Ang 'u' ug 'o' dili angay usbon sa mga pulong lintunganay o gamotpulong nga balik-balikon paglitok sa pagpasabot sa lihok nga gibalik-balik, o sa butang nga ingon-ingon sa, kun susama sa, ug sa kakulang og diyotay sa, o dili kaayo sama sa butang nga gitandingan. Ang mga pulong sama niini angayng ulangon gayod sa giyon (-) o hyphen.

Mga Pananglitan:
 • lukso-lukso
 • pula-pula
 • tigom-tigom
 • dakop-dakop
 • hubo-hubo
 • buot-buot
 • humok-humok
 • kaon-kaon
 • inom-inom
 • hubog-hubog
 • itom-itom
 • timo-timo
 • tagsa-tagsa
6-B. Adunay mga pulong binalik-balik paglitok apan dili mga pulong lintunganay (root) nga gisubli lamang paglitok, kondili usa gayod ka tibuok kun lintunganay nga pulong. Gilangkob kinig mga silaba nga dili makabarog kon dili sublion paglitok, busa ang ‘u’ ug ‘o’ niini magsunod sa lagda 1. Kining mga pulonga dili angayng buakon sa giyon sanglit usa man siya ka tibuok nga pulong.
Mga Pananglitan:
 • taudtaod
 • hunahuna
 • hugunhugon
 • bukubuko
 • habuhabo
 • kutukuto
 • bagulbagol
 • tuwaytuway
 • dihadiha
 • duhaduha
 • dipudipo
6-K. Kon ang pulong binalik-balik paglitok may pagka susama sa giingon sa 6-A apan gigamit na ingong espesipikong ngalan (labi nag proper noun) sa usa ka butang, mananap, o dapit, ang maong pulong maisip nang kamatang sa giingon sa 6-B ug busa magsunod na sa maong lagda.
Mga Pananglitan:
 • Lapulapu (a name: Cebuano hero)
 • lapulapu (fish)
 • kasingkasing
 • habalhabal (for-hire motorcycle)
 • tuwaytuway
 • sagingsaging (a kind of herb)
 • tubatuba (a kind of herb)
 • bagulbagol (skull)
 • kandingkanding (plant)
 • Gitikgitik (a joke; a section of the Bisaya magazine)
A.T. (Angay Timan-an):May pipila ka pulong gibalik-balik paglitok nga may kapin sa usa ka gidalang kahulogan. Pananglit, ang pulong "lainlain". Kining pulonga dili angayng ulangog giyon kon nagpasabot og "different" sama sa "Nagkalainlaing siyudad sa kapupud-an." Apan kini ulangon nag giyon kon ang maong pulong nagpasabot og "set aside" ingon sa "Iyang gilain-lain pagbutang ang mga pagkaon."

Alang sa Hinulamang mga Pulong

Direktang Paghulam
7-A.
Ang direktang paghulam nagpasabot og hingpit nga paggamit sa langyawng pulong sa walay pag-usab sa panitik niini.

Mga Pananglitan:
 • fan (Eng. Magdadayeg)
 • buena familia (Sp.)
 • armas de fuego (Sp.)
 • super cute (Eng.)
Di Direktang Paghulam
7-B.
Paghulam o pag-adap sa langyawng pulong diin giusab ang espeling pinasibo
sa abakada sa Binisayang Sinugboanon. Sa pag-usab, magpabilin ang mga patingog (vowels) ug ang mga katingog (consonants) lamang ang pagailisan, sama sa mga letrang C, F, J, Ñ, Q, V, X, ug Z nga may laing katugbang sa abakada sa Binisayang Sinugboanon. (Dili apil sa pagailisan ang mga ngalan sa tawo, dapit, ug brand sa mga produkto.)

Mga Pananglitan:
 • pilosopo (Sp. "filosopo")
 • kolor (Eng. "color")
 • tono (Sp. tone)
 • polis (Eng. police)
 • espiritu (Sp. espiritu)
 • gradwasyon (Sp. graduacion)
 • gradwesyon (Eng. graduation)
 • abentura (Sp. aventura)
 • adbentyur (Eng. adventure)
 • responsabilidad (Sp. responsabilidad)
 • responsibiliti (Eng. responsibility)
7-K. Kon ang pulong hinulaman may kaamgid nga tugbang (sa Iningles ngadto sa Kinatsila o vise versa) nga susama usab ang panglitok, ang pulong Kinatsila maoy himoong sumbanan.
Mga Pananglitan:
 • edukasyon (Sp. educacion) (Eng. education)
 • eleksiyon (Sp. eleccion) (Eng. election)
7-D. Kon ang pulong hinulaman may nagsunod nga "uo", titik "O" ang gamiton o ang patingog nga anaa dapit sa tuo (right).
Mga Pananglitan:
 • korum (quorum)
 • kota (quota)
7-E. A.T. (Angay Timan-an): May pipila ka pulong hinulaman nga wala moagad sa orihinal nga panitik sa pulong gigikanan. Sagad niining mga pulonga may establisado nang panitik sa Binisaya nga lisod nang mausab, ug busa angayng pahinuntan na lamang.
Mga Pananglitan:
 • suspetsa (Eng. suspect) (Sp. sospecha)
 • sustener (Eng. sustain) (Sp. sostener)
 • kuwitis (Sp. cojete)
 • pista (Sp. fiesta) (Eng. feast)
 • tinda (Sp. tienda)
 • yelo (Sp. hielo)
 • pulbos (Sp. polvo)
 • kursonada (Sp. corazonada)
 • hulma (Sp. horma)
 • pulbora (Sp. polvora)
 • hulmigas (Sp. hormiga)
 • kutson (Sp. colchon)
 • gulpi (Sp. golpe)
 • pundo (Sp. pondo) (Eng. fund)
7-G. "E" o "EY" ang gamiton paghulip sa mga pulong Iningles nga may long "a".
Mga Pananglitan:
 • keyk (cake)
 • tsokoleyt (chocolate)
 • manedyer (manager)
7-H. Ang mga pulong Iningles nga nagsugod og "S" nga walay tugbang nga amgid sa Kinatsila pagaunhan og titik "E" sa lumad nga hubad.
Mga Pananglitan:
 • estorya— story (Sp. cuento)
 • esteyds— stage (Sp. tablado)
 • estambay— standby
 • esnatser— snatcher
7-I. "I" ang gamiton paghulip sa "y" sa mga pulong hinulaman gikan sa Iningles nga may tunog ‘i’.
Mga Pananglitan:
 • kendi (candy)
 • delikasi (delicacy)
 • seksi (sexy)
 • melitari (melitary)
 • parti (party)
 • panti (panty)
7-L. "I" ang gamiton paghulip sa mga pulong Iningles nga may dobleng E (‘ee’) o nanagsunod nga duha ka ‘e’.
Mga Pananglitan:
 • miting (meeting)
 • dyip (jeep)
 • dyambori (jamboree)
 • reperi (referee)
7-M. "O" ang gamiton sa mga pulong hinulaman gikan sa Iningles nga nagtapos og "iew".
Mga Pananglitan:
 • interbiyo (interview)
 • saydbiyo (sideview)
A.T. (Angay Timan-an): Kon ang katingog (‘b’ sa gigamit nga pananglitan) sa lumad nga hubad giunhan og patingog (vowel), ang "i" dili na gamiton.
Pananglitan:
 • rebyo (review)
7-N. "U" ang gamiton sa mga pulong hinulaman gikan sa Iningles nga nagtapos og "ue".
Mga Pananglitan:
 • abenyu (avenue)
 • barbekyu (barbecue)
 • isyu (issue)
 • reskyu (rescue)
7-Ng. "U" ang gamiton sa mga pulong hinulaman gikan sa Iningles nga nagtapos og "ium".
Mga Pananglitan:
 • awditoryum (auditorium)
 • kondominyum (condominium)
 • akwaryum (aquarium)
7-O. "O" ang gamiton sa mga pulong hinulaman gikan sa Iningles nga nagtapos og "ous".
Mga Pananglitan:
 • delisyos (delicious)
 • hilaryos (hilarious)
 • benomos (venomous)
 • kyuryos (curious)
Ang Simplikadong Paagi (Simplified Way)
Ang simplified way kun simplikadong paagi maoy komun nga gilutsang bag-ong dalan aron pagkuha (sa labing duol) sa aktuwal nga pamulong sa kabag-ohan. Kini maoy tubag sa pangutana "unsaon pagsulat ang pinulongan sa kabag-ohan?"
Kini nabahig sa duha ka sumbanan:

7-P. Mga pulong Kinatsila nga kuoton na kaayo o kaha daw dili na praktikal (sa panan-aw ug panglitok sa kabag-ohan) kon apason pa ang espeling sa gigikanang pulong base sa nahiunang nalatid nga mga lagda. Kini mao ang pagtangtang sa titik "i" sa mga pulong Kinatsila nga may "ie" o "ei". Hinuon, kini usa lamang ka opsiyonal, ug wala magdili sa paggamit sa nahaunang sumbanan.
Mga Pananglitan:
 • gobyerno—inay sa "gobiyerno" (Sp. govierno)
 • porsento—inay sa "porsiyento" (Sp. porciento)
 • asyenda—inay sa "asiyenda" (Sp. hacienda)
 • renda—inay sa "reyinda" (Sp. reinda)
 • membro—inay sa "miyembro" (Sp. miembro)
7-R. Mga pulong Iningles nga sulaton sa Binisaya agad sa unsay litok.
Mga Pananglitan:
 • naytklab (night club)
 • pirslab (first love)
 • plaslayt (flash light)
 • obertaym (overtime)
 • hayskol (high school)
 • adbentyur (adventure)
 • notbok (noot book)
 • hayblad (high blood)
 • gradweyt (graduate)
Mga Pulong Sinumpay (Coined Words)
8-A.
Magpabilin ang orihinal nga espeling sa root word o mga silaba sa root word nga gitapot sa laing root word aron pagmugna og laing pulong.

Mga Pananglitan:
 • gumonhap (gumon + [kata]hap)
 • tagohipos (tago + hipos)
 • daghongulisiw (daghong + [k]ulisiw)
 • pulongbay (pulong + b[al]ay)
 • hatodkawat (telegram) (hatod + kawat)
 • tugahala (tuga + [bat]hala)
 • tagolilong (tago + lilong)
 • kandilaw (kand[ela] + [g]ilaw)
8-B. Mga Pulong Langyaw: Base sa prinsipyo sa paggamit sa ‘u’ ug ‘o’, magpabilin usab ang mga patingog (vowel) sa mga pulong hinulaman.
Pananglitan:
 • teleponokabildo (telepono + kabildo) (telephone conversation)
 • tangkilepono (tangkil + telepono) (cellular phone)
 • insomniyalak (insomniya + balak) (wine-induced sleeplessness)
Mga Katingog (Consonants)*
Ang mga katingog sa Sinugboanong pinulongan mahimong ihulip sa mga katingog sa langyawng pinulongan.
1. B (V)-- Ang "b" gamiton paghulip sa titik "v" sa hinulaman nga pulong.
 • abiba -- aviva
 • abiso -- aviso
 • pabor -- favor
 • laba -- lava
 • lababo -- lavavo
 • bampira -- vampire
 • baso -- vaso
 • biyahe -- viaje
 • bista -- vista
 • bino -- vino
 • baho -- vajo
2. K (C)-- Ang "k" gamiton paghulip sa titik "c" sa hinulaman nga pulong.
 • abaniko -- abanico
 • artikulo -- articulo
 • barko -- barco
 • botika -- botica
 • kamote -- camote (Mex.)
 • komun -- comun
 • kosina -- cocina
 • piko -- pico
 • bakante -- vacante
 • layko -- laico
3. KE (QUE)-- Ang "ke" gamiton paghulip sa mga titik "que".
 • etiketa -- etiqueta
 • plake -- plaque
 • kerida -- querida
 • tangke -- tanque
 • atake -- ataque
 • empake -- empaque
 • prangkeyo -- franqueo
 • retoke -- retoque
4. KI (QUI)-- Ang "ki" gamiton paghulip sa mga titik "qui".
 • arkitektura -- arquitectura
 • ekipo -- equipo
 • makina -- maquina
 • moskitero -- mosquitero
 • kinse -- quince
 • kinsena -- quincena
 • kinto -- quinto
 • rekisito -- requisito
 • takilya -- taquilla
5. KS (X)-- Ang "ks’ gamiton paghulip sa titik "x" sa hinulamang pulong.
 • eksakto -- exacto
 • eksamin -- examine
 • eksepsiyon -- exception
 • ekskursiyon -- excursion
 • oksihena -- oxigena
 • seksiyon -- section
 • seksto -- sexto
 • seroks -- Xerox
6. KUWA (CUA)-- Ang "kuwa" gamiton paghulip sa mga titik "cua" sa hinulamang mga pulong.
 • kuwaresma -- cuaresma
 • kuwarta -- cuarta
7. KUWE (CUE)-- Ang "kuwe" gamiton paghulip sa mga titik "cue" sa hinulamang pulong.
 • kuwenta -- cuenta
 • kuwerdas -- cuerdas
8. DY (J)-- Ang "dy" gamiton paghulip sa titik "j" sa pipila ka pulong Iningles nga ipabilin ang litok.
 • dyaket -- jacket
 • dyakpat -- jackpot
 • dyip -- jeep
 • dyet -- jet
9. DYI (GY)-- Ang "dyi" gamiton paghulip sa titik "gy" sa pipila ka pulong Iningles nga ipabilin ang litok.
 • alerdyi -- allergy
 • enerdyi -- energy
10. H (G ug/o J)--
Ang "h" gamiton paghulip sa titik "g" sa mga pulong Iningles o Kinatsila nga litokon ingon nga "h".

 • ahensiya -- agencia
 • ahente -- agente
 • dihito -- digito
 • imahen -- imagen
 • orihinal -- original
 • trahedya -- tragedia
 • rehiyon -- region
 • rehimen -- regimen
Ang "h" gamiton usab paghulip sa titik "j" sa mga pulong Kinatsila nga litokon nga "h".
 • aguha -- aguja
 • bagahe -- bagaje
 • baho -- bajo (bass)
 • kaha -- caja
 • hinete -- jinete
 • husto -- justo
 • maneho -- manejo
 • pasahe -- pasaje
 • baho -- vajo (smell)
 • biyahe -- viaje
 • hunta -- junta
 • mohon -- mojon
Eksepsiyon:
Adunay mga pulong Kinatsila nga dili litokon ang "h", busa wagtangon ang maong titik sa mga pulong Sinugboanon.

 • alahas -- alhaja
 • abilidad -- habilidad
 • asyenda -- hacienda
 • oras -- horas
 • ospital -- hospital
 • ostiya -- hostia
 • otel -- hotel
11. J sa Binol-anong J (Espesyal nga gamit sa J) --
Ipabilin ang "j" sa pipila ka pulong Binol-anon nga may litok nga "j' kon tuyo nga ipatigbabaw ang pagka Binol-anon niini.
 • jamo (yamo)
 • gajod (gayod)
 • kaajo (kaayo)
 • panjo (panyo)
12. L (LL)-- Ang "l" gamiton paghulip sa mga titik "ll" sa mga pulong Iningles.
 • aleluya -- alleluia
 • basketbol -- basketball
 • alerdyi -- allergy
 • besbol -- baseball
13. LY (LL)-- Ang "ly" gamiton paghulip sa mga titik "ll" sa mga pulong Kinatsila.
 • amarilyo -- amarillo
 • apelyido -- apellido
 • argolya -- argolla
 • barandilya -- barandilla
 • bilyar -- billar
 • kutsilyo -- cuchillo
 • empelya -- empella
 • lamparilya -- lamparilla
 • mansanilya -- mansanilla
 • martilyo -- martillo
 • mantekilya -- mantequilla
 • sandalyas -- sandalla
14. M (N)-- Ang "m" gamiton paghulip sa titik nga "n" sa mga pulong Kinatsila.
 • komperensiya -- conferencia
 • kompiyansa -- confianza
 • kombento -- convento
 • kombida -- convida
 • imbalido -- invalido
 • imbestigasyon -- investigacion
 • simponiya -- sinfonia
 • kompesal -- confesar
 • kombensiyon -- convencion
 • kombikto -- convicto
 • kombite -- convite
 • imbensiyon -- invencion
 • imbitasyon -- invitacion
15. MYA (MIA)-- Ang mga titik nga "mya" gamiton paghulip sa mga titik "mia" sa mga langyawng pulong.
 • anemya -- anemia
 • epidemya -- epidemia
Eksepsiyon: akademiya -- academia
16. MYO (MIO)-- Ang mga titik "myo" gamiton paghulip sa mga titik "mio" sa langyawng mga pulong.
 • andamyo -- andamio
 • bohemyo -- bohemio
17. NY (Ñ, NEA)-- Ang mga titik "ny" gamiton paghulip sa mga titik "ñ" ug "nea" sa mga pulong langyaw.
 • anyo -- año
 • aranya -- areña
 • banyo -- baño
 • kanyon -- cañon
 • kampanya -- campaña
 • karinyo -- cariño
 • pinya -- piña
 • monsenyor -- monseñor
 • rinyon -- riñon
 • linya -- linea
Eksepsiyon:a. kompaniya -- compañia
b. Dili usbon ang mga ngalan sa tawo o dapit, sama sa Osmeña, Cariño, Sto. Niño, ubp.

18. NIYA (NIA)-- Ang mga titik "niya" gamiton paghulip sa mga titik "nia" sa mga pulong langyaw kon ang "n" sa lumad nga hubad giunhan og patingog.
 • litaniya -- litania
 • simponiya -- sinfonia
Eksepsiyon: epipanya -- epifania
19. P (F)-- Ang "p" gamiton paghulip sa titik "f" sa mga pulong langyaw.
 • kape -- café
 • pabrika -- fabrica
 • pamilya -- familia
 • petsa -- fecha
 • prutas -- fruta
 • garapon -- garrafon
 • napta -- nafta
 • parapo -- parafo
 • puwerte -- fuerte
 • opisyo -- oficio
 • gripo -- grifo
 • garapa -- garrafa
 • pista -- fiesta
 • paborito -- faborito
 • pabula -- fabula
 • estropa -- estrofa
20. R (RR)-- Ang "r" gamiton paghulip sa mga titik "rr" sa mga pulong langyaw.
 • aras -- arras
 • areglar -- arreglar
 • baraks -- barracks
 • karera -- carrera
 • koreyo -- correo
 • barena -- barrena
 • bara -- barra
 • arastre -- arrastre
21. RIYA (RIA)-- Ang "riya" gamiton paghulip sa mga titik "ria" sa mga pulong langyaw kon ang "r" sa lumad nga hubad giunhan og patingog nga "e" ug/o "o".
 • galeriya -- galleria
 • karenderiya -- carenderia
 • kategoriya -- categoria
 • panaderiya -- panaderia
 • bateriya -- bateria
22. RYA (RIA)--Ang "rya" gamiton paghulip sa mga titik "ria" sa mga pulong langyaw kon ang "r" sa lumad nga hubad giunhan og patingog nga "a".
 • malarya -- malaria
 • primarya -- primaria
 • elementarya -- elementaria
 • segundarya -- segundaria
 • kandelarya -- candelaria
 • punerarya -- funeraria
Ang "rya" gamiton paghulip sa mga titik "ria" sa mga pulong langyaw kon ang "r" sa lumad nga hubad giunhan og patingog nga "e" ug nga, kon ang pulong may duha lamang ka silaba. (Ikatalay dinhi ang mga pulong "medya" [dili mediya], "rebyo" [dili rebiyo] ubp.
 • perya -- feria
23. S (C, Z ug X)--
Ang "s" gamiton paghulip sa titik "c" sa mga pulong langyaw.

 • bosina -- bocina
 • onse -- once
 • kosina -- cocina
 • kinse -- quince
Ang "s" gamiton paghulip sa titik "z" sa mga pulong langyaw.
 • aktres -- actriz
 • asul -- azul
 • basar -- bazar
 • krus -- cruz
 • kapatas -- capataz
 • onsa -- onza
 • lapis -- lapiz
 • ahedres -- ajedrez
 • krusada -- cruzada
 • kalabasa -- calabaza
k. Ang "s" gamiton usab paghulip sa titik "x" sa pulong langyaw.
 • seroks -- Xerox
24. SIYA (CIA, TIA)-- Ang "siya" gamiton paghulip sa mga titik "cia" o "tia" sa mga pulong langyaw kon ang "s" sa lumad nga hubad giunhan og katingog.
 • ganansiya -- ganancia
 • probinsiya -- provincia
 • alkansiya -- alcancia
 • ignoransiya -- ignorantia
25. SYA (CIA, SIA)-- Ang "sya" gamiton paghulip sa mga titik "cia" o "sia" sa mga pulong langyaw kon ang "s" sa lumad nga hubad giunhan og patingog.
 • amnesya -- amnesia
 • parmasya -- farmacia
 • iglesya -- iglesia
 • malisya -- malicia
 • grasya -- gracia
 • demokrasya -- democracia
26. SIYO (CIO, TIO)-- Ang "siyo" gamiton paghulip sa mga titik "cio" o "tio" sa mga pulong langyaw kon ang "s" giunhan og katingog.
 • anunsiyo -- anuncio
 • silensiyo -- silencio
Eksepsiyon: basiyo -- vacio
27. SYO (CIO, TIO)-- Ang "syo" gamiton paghulip sa mga titik "cio" o "tio" sa mga pulong langyaw kon ang "s" sa lumad nga hubad giunhan og patingog.
 • edipisyo -- edificio
 • palasyo -- palacio
 • bisyo -- vicio
 • serbisyo -- servicio
 • opisyo -- oficio
 • negosyo -- negocio
 • kasosyo -- socio
28. SIYON (CION, TION)-- Ang "siyon" gamiton paghulip sa mga titik "cion" o "tion" sa mga pulong langyaw kon ang "s" sa lumad nga hubad giunhan og katingog.
 • kansiyon -- cancion
 • koleksiyon -- collection
 • indyeksiyon -- injection
 • leksiyon -- leccion
 • imbensiyon -- invencion
 • kombensiyon -- convencion
29. SYON (CION, TION)-- Ang "syon" gamiton paghulip sa mga titik "cion" o "tion" sa mga pulong langyaw kon ang "s" sa lumad nga hubad giunhan og patingog.
 • alegasyon -- alegacion
 • edukasyon -- educacion
 • ilusyon -- ilusion
 • okasyon -- occacion
 • probisyon -- provision
 • transportasyon -- transportacion
 • ambisyon -- ambicion
 • komunikasyon -- communicacion
 • impresyon -- impresion
 • bakasyon -- vacacion
30. TS (CH)-- Ang "ts" gamiton paghulip sa mga titik "ch" sa mga pulong langyaw.
 • atsa -- acha
 • tsa -- cha
 • tsapa -- chapa
 • tsiko -- chico
 • tsokolate -- chocolate
 • lantsa -- lancha
 • tsupon -- chupon
 • mantsa -- mancha
 • suspetsa -- sospecha
 • kapritso -- capricho
 • tseke -- cheque
 • Tsina -- China
 • tsismosa -- chismosa
 • itsa -- echar
 • letse -- leche
 • martsa -- marcha
 • tatsa -- tacha
* Mga Katingog (Consonants), MGA LAGDA SA SINUGBUANONG PANITIK; BINISAYA-SINUGBUANON NGA BATADILA © 2000 ni Atty. Cesar P. Kilaton, Jr. -- ph. 11-15

Mga Diptonggo Sa Langyawng Pinulongan*
Sa Binisaya-Sinugboanon, ang "a" basahong "a", ang "o" ug "u" basahon sa ingon, ang "i" ug "e" basahon usab sa ingon. Sumala sa librong Binisaya-Sinugboanon Nga Batadila ni Mlbn. Kilaton, ang Sinugboanon walay sikpat kun diptonggo sanglit litokon ang matag titik. Hinuon, adunay mga batidila nga nag-isip sa "y" nga bahin niini. Busa, sa Sinugboanon ang "ay", "ey", "oy" ug "uy" giisip nga sikpat alang sa "paypay", "baley", "boy" ug "uy". Bisan pa niini, kon ang pulong langyaw adunay diptonggo sama sa "ea", "eo", "ia", "io", "ua", "ue", "ui", o "uia" sal-otan ang taliwala niini og "y" ug ang diptonggo nga "ao" hulipan ang "o" og "w".

Mga Pananglitan:
1. AY (AE ug AI)—Ang titik "e" sa mga titik "ae" hulipan og "y".
 • ayroplano – aeroplano
 • ayrosol – aerosol
Ang titik nga "i" sa mga titik "ai" hulipan usab og "y".
 • kayda – caida
 • bayle – baile
2. AW (AO ug AU)—
a.) Ang titik "o" sa mga titik "ao" hulipan og "w".

 • bakalaw – bacalao
 • kakaw – cacao
b.) Ang titik "u" sa mga titik "au" hulipan og "w".
 • awto – auto
 • awtomatiko – automatico
3. EYA (EA)— Ang mga titik nga "ea" sal-otan og titik "y" sa taliwala.
 • beyato – beato
 • ideya – idea
4. EYO (EO)— Ang mga titik "eo" sal-otan og titik "y" sa taliwala.
 • ateyo – ateo
 • ideyolohiya – ideologia
5. EYU (EU)— Ang mga titik nga "eu" sal-otan og titik "y" sa taliwala.
 • eyunuko – eunoco
6. IYA (IA)— Ang mga titik "ia" sal-otan og titik "y" sa taliwala.
 • akademiya – academia
 • anomaliya – anomalia
 • bahiya – bahia
 • Bibliya – Biblia
 • karenderiya – carenderia
 • kategoriya – categoria
 • enerhiya – energia
 • litaniya – litania
 • industriya – industria
 • ortograpiya – ortografia
Eksepsiyon:
a.)
Kon ang diptonggo giunhan og titik "s" sa hubad sa Binisaya ug giunhan pa gayod og katingog, dili na gamiton ang "i".

 • amnesya – amnesia
 • ambisyon – ambicion
 • alegasyon – alegacion
 • anemya – anemia
b.) Adunay mga pulong langyaw nga gihubad ngadto sa lumad nga dili na gamitan og "i".
 • kolonya – colonia
 • komedya – comedia
 • elementarya – elementaria
 • medya – media
 • primarya – primaria
 • trahedya – trahedia
 • iglesya – iglesia
 • segundarya – segundaria
7. IYE (IE)— Ang mga titik "ie" sal-otan og "y" sa taliwala.
 • abiyerto – abierto
 • diyeta – dieta
 • impiyerno – infierno
 • miyembro – miembro
 • piye – pie (foot)
 • piyer – pier
 • miyentras – mientras
 • siyempre – siempre
 • piyesa – pieza
8. IYO (IO)— Ang mga titik "io" sal-otan og "y" sa taliwala.
 • adiyos – adios
 • Diyos – Dios
 • basiyo – vacio
 • anunsiyo – anuncio
9. IYU (IU)— Ang mga titik "iu" sal-otan og "y" sa taliwala.
 • siyudad – ciudad
10. SYU (CEU)— Ang mga titik "ceu" hulipan og "syu".
 • parmasyutika – farmaceutica
11. UWA (UA)— Ang mga titik "ua" sal-otan og "w" sa taliwala.
 • estatuwa – estatua
 • guwapa – guapa
 • guwardiya – guardia
 • kuwarenta – quarenta
 • kuwarta – cuarta
12. UWE (UE)— Ang mga titik "ue" sal-otan og "w" sa taliwala.
 • kuwerpo – cuerpo
 • puwerte – fuerte
 • muweble – mueble
 • muwelye – muelle
 • muwestra – muestra
 • puwerta – puerta
 • buwelta – vuelta
 • tuwerka – tuerca
 • suwerte – suerte
13. UWI (UI)— Ang mga titik "ui" sal-otan og "w" sa taliwala.
 • lingguwistika – linguistica
 • buwitre – buitre
 • biskuwit – biscuit
14. UY (UE)— Ang mga titik "ue" hulipan og "uy".
 • buyno – bueno
 • nuybe – nueve
 • Huybes – jueves
 • buylo – vuelo
 • pruyba – prueba
 • eskuyla – escuela
15. UYA (UIA)— Ang mga titik "uia" hulipan og "uya".
 • aleluya – alleluia
16. YO (IO)— Ang mga titik "io" hulipan og "yo".
 • rosaryo – rosario
 • kampanaryo – campanario
 • diksiyonaryo – diccionario
 • ordinaryo – ordinario
* Mga Sikpat (Dipthongs), BINISAYA-SINUGBUANON NGA BATADILA © 2000 ni Atty. Cesar P. Kilaton, Jr. -- ph. 16-18

Mga Reperensiya
 • LAGDA SA PAGGAMIT SA ‘U’ UG ‘O’ Bisaya, Hulyo 15, 1987.
 • Tomas V. Hermosisima, "ANG SAMOKAN NGA O ug U"; Bis. Aug. 5, 1964
 • Pagpanumpa Sa Bag-ong Mga Punoan Sa AKADEMIYA SA DILANG BISAYA, Bis. Mayo 20, 1964
 • Mga Katingog (Consonants), MGA LAGDA SA SINUGBUANONG PANITIK; BINISAYA-SINUGBUANON NGA BATADILA (© 2000) ni Atty. Cesar P. Kilaton, Jr. -- ph. 11-15
 • Mga Sikpat (Dipthongs), BINISAYA-SINUGBUANON NGA BATADILA (© 2000) ni Atty. Cesar P. Kilaton, Jr. -- ph. 16-18
 • Ang Suga, Vicente Sotto, Bisaya Enero 24, 1931

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.