Tuesday, May 27, 2008

Bokabularyo sa mga Numero sa Binisaya

Ni E.S. Godin
Bisaya, Mayo 14, 2008


NIA ang gisugyot nga standard nga paagi sa pagtitik sa mga numero o pang-ihap sa Binisaya:

baynte, n & adj. (Sp. veinte) twenty * baynte uno, baynte dos – twenty one, twenty two. Syn. kawhaan
katorse, n & adj. (Sp. catorce) fourteen. Syn. napulog upat
kinse, n & adj. (Sp. quince) fifteen. Syn. napulog lima
kinyentos, n & adj. (Sp. quinientos) five hundred * kinyentos nuybe – five hundred nine. Syn. lima ka gatos
kuwarenta, n & adj. (Sp. cuarenta) forty * kuwarentay kuwatro – forty four. Syn. kap-atan kuwatro, n & adj. (Sp. cuatro) four. Syn. upat
kuwatrosentos, n & adj. (Sp. cuatrocientos) four hundred * kuwatrosentos diyes – four hundred ten. Syn. upat ka gatos
desinuybe, n. & adj. (Sp. diecinueve) nineteen. Syn. napulog siyam
desiotso, n. & adj. (Sp. dieciocho) eighteen. Syn. napulog walo
desisayis, n. & adj. (Sp. dieciseis) sixteen. Syn. napulog unom
desisiyete, n. & adj. (Sp. diecisiete) seventeen. Syn. napulog pito
diyes, n & adj. (Sp. diez) ten. Syn. napulo or napu
dos, n & adj. (Sp. dos) two. Syn. duha
dose, n & adj. (Sp. doce) twelve. Syn. napulog duha
dosentos, n & adj. (Sp. doscientos) two hundred. Syn. duha ka gatos
duha, n & adj. (Sp. dos) two. also (see) dos
gatos, n & adj. (Sp. cien) hundred. * usa ka gatos ka pesos – one hundred pesos
lima, n & adj. (Sp. cinco) five. also (see) singko
mil, n & adj. (Sp. mil) thousand * mil kinyentos – one thousand five hundred. Syn. libo
milyon, n. (Sp. million) million * napulog lima ka milyon or kinse milyones and/or kinse ka milyon – fifteen million
napulo, n & adj. (Sp. diez) ten. also (see) diyes
nobenta, n & adj. (Sp. noventa) ninety * nobentay nuybe – ninety nine. Syn. kasiyaman
nuybe, adj. & n. (Sp. nueve) nine. Syn. siyam
nuybesentos, n & adj. (Sp. novecientos) nine hundred * nuybesentos kinse – nine hundred fifteen. Syn. siyam ka gatos
onse, n & adj. (Sp. once) eleven. Syn. napulog usa
otsenta, n & adj. (Sp. ochenta) eighty * otsentay otso – eighty eight. Syn. kawaloan
otso, n. & adj. (Sp. ocho) eight; a cardinal number seven plus one. Syn. walo
otsosentos, n & adj. (Sp. ochocientos) eight hundred. Syn. walo ka gatos
pito, n & adj. (Sp. siete) seven. also (see) siyete
sayis, n & adj. (Sp. seis) six. Syn. unom
saysenta, n & adj. (Sp. sesenta) sixty * saysentay sayis – sixty six. Syn. kan-oman
saysentos, n & adj. (Sp. seiscientos) six hundred. Syn. unom ka gatos
setenta, n & adj. (Sp. setenta) seventy * setentay siyete – seventy seven. Syn. kapitoan
setesentos, n & adj. (Sp. setecientos) seven hundred. Syn. pito ka gatos
singko, n & adj. (Sp. cinco) five. Syn. lima
singkuwenta, n & adj. (Sp. cincuenta) fifty. * singkuwentay singko – fifty five. Syn. kalim-an
siyam, n & adj. (Sp. nueve) nine. also (see) nuybe
siyete, n & adj. (Sp. siete) seven. Syn. pito
traynta, n & adj. (Sp. treinta) thirty * trayntay tres, trayntay kuwatro – thirty three, thirty four. Syn. katloan
tres, n & adj. (Sp. tres) three. Syn. tulo
trese, n & adj. (Sp. trece) thirteen. Syn. napulog tulo
tresentos, n & adj. (Sp. trescientos) three hundred. Syn. tulo ka gatos
tulo, n & adj. (Sp. tres) three. also (see) tres
una, adj. (Sp. uno) first, prime
uno, n & adj. (Sp. uno) one. Syn. usa
unom, n & adj. (Sp. seis) six. also (see) sayis
upat, n & adj. (Sp. cuatro) four. also (see) kuwatro
usa, n & adj. (Sp. uno) one. also (see) uno
walo, n & adj. (Sp. ocho) eight. also (see) otso

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.