Thursday, April 6, 2017

Ang mga Iglalanggikit nga ‘Mi’ ug ‘Ni’, ug ang ‘Ming’ ug ‘Ning’

Ni E.S. GODIN

ANG mga iglalanggikit (affixes) nga ‘mi’ ug ‘ni’, managsama ra ug mahimong baylo-bayloon paggamit— sila mga unanggikit (prefixes) nga idugtong sa mga punglihok (verbs) pagpasabot og aksiyon nga gibuhat na— sa usa ra (single) ka tagbuhat (doer).

Pananglitan:

Mikaon siya. (Nikaon siya).
Si Omar misawom sa suba. (Si Omar nisawom sa suba.)

Ang mga iglalanggikit nga ‘ming’ ug ‘ning’ managsama ra usab ug mahimong baylo-bayloon gihapon paggamit— sila ang pangdaghanan (plural) sa ‘mi’ ug ‘ni’, mga unanggikit nga idugtong sa mga punglihok (verbs) pagpasabot og aksiyon nga gibuhat na— sa daghan (more than one) nga tagbuhat (doer).

Pananglitan:

Sila si Omar ug Tekla minglayat (ninglayat) sa barko.
Minglangoy (ninglangoy) sila.

Hinuon, agad sa tradisyon, kami sa magasing Bisaya, naanad paggamit sa ‘mi’ ug ‘ming’, maong nihit hipalgan o tagsaon ra kaayo nga naay ‘ni’ ug ‘ning’ niini.--

No comments:

Sanggi

Sanggi
Antolohiya sa mga mananaog nga Balak ug Sugilanon, gipublikar sa Magsusulat Inc.